Voorwaarden

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:Verhuurder: VOF Rijsolex, gevestigd te Haarlemmerliede, aan Rottewegje 2; kantoorhoudend op het Waterpark 20, 2102 LA, Heemstede;

Huurder: de huurder van de Solex(en);
Het gehuurde: de Solex(en), met alle toebehoren zoals vermeld op de overeenkomst.

Artikel 2
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
Verhuurder wordt geacht het verhuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 3
Huurder verklaart dat alle personen uit de door huurder gereserveerde groep kennis hebben genomen van deze huurvoorwaarden en deze voorwaarden accepteren. Huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken van personen uit de door hem/haar gereserveerde groep. Huurder verklaart erop toe te zien dat alle personen uit de door huurder gereserveerde groep zich naar deze voorwaarden gedragen. Alle deelnemers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn en dienen over een geldig Nederlands bromfietsrijbewijs of autorijbewijs te beschikken en bij zich te dragen.
Huurder dient zich tegenover verhuurder met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren en een kopie daarvan aan verhuurder te verstrekken.

Artikel 4

Huurder en alle personen uit de door huurder gereserveerde groep dienen zich te allen tijde aan de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de (ter plaatse) geldende verkeersregelingen te houden.
Artikel 5
De Solex valt in de categorie “Snorfietsen”. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat huurder en alle personen uit de door huurder gereserveerde groep bij deelname aan het verkeer met de Solex(en) de in Nederland geldende verkeersregels voor snorfietsen in acht nemen. Dit betekent onder meer dat, waar mogelijk, gebruik dient te worden gemaakt van fietspaden. Het is niet mogelijk om met een “vreemd” (e-bike, scooter etc) voertuig aan de tour deel te nemen.

Artikel 6
Het is huurder en de personen uit de door huurder gereserveerde groep verboden om voorafgaand dan wel tijdens het berijden van de Solex(en) alcohol en/of verdovende middelen en/of medicijnen (voor wat betreft dit laatste voor zover deze de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken respectievelijk de Solex(en) op enig moment te besturen met een alcoholpromillage dat de wettelijk toegestane waarde overschrijdt, dan wel te berijden onder invloed van verdovende middelen dan wel onder invloed van medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Artikel 7
Huurder dient ervoor zorg te dragen dat tijdens het gebruik van de Solex(en) geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt dan wel op enige andere wijze hinder wordt veroorzaakt aan derden.
Artikel 8
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de Solex(en) bij vermeend misbruik of onbetamelijk gedrag door huurder of deelnemers uit de door huurder gereserveerde groep in te nemen. Bij inname om deze reden blijft huurder het volledige huurbedrag verschuldigd.

Artikel 9
Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de Solex(en) op geen enkele moment tijdens de huurperiode onbemand c.q. onbeheerd word(en)(t) achtergelaten.

Artikel 10
Het is ten strengste verboden om:
– trottoirbanden op of af te rijden;
– tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen;
– met meer dan één persoon op een Solex te rijden;
– op de Solex te gaan zitten wanneer deze op de standaard staat;
– met drie of meerdere personen naast elkaar te rijden.

Artikel 11
Het is huurder niet toegestaan de Solex(en) aan derden in onderhuur of gebruik af te staan of wel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of af anderszins af te staan.

Artikel 12
Huurder en de personen uit de door huurder gereserveerde groep zullen de Solex(en) als een goed huurder beheren en verzorgen overeenkomstig de bestemming, de door verhuurder gegeven instructies en aanwijzingen en overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden.
Artikel 13
Het huren van de Solex(en) geschiedt op eigen risico van huurder en de personen uit de door hem/haar gereserveerde groep. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en hoedanigheid dan ook, aan huurder, de personen uit de door huurder gereserveerde groep en/of zaken ontstaan gedurende de huurperiode. Huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken in dat verband van de personen uit de door huurder gereserveerde groep en derden uit welke hoofde dan ook.

Artikel 14
Huurder is tot het moment waarop de Solex(en) in goede staat bij verhuurder worden terugbezorgd, aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Solex(en), ongeacht of deze schade het gevolg is van schuld van de huurder, van personen uit de door huurder gereserveerde groep of van derden. Tevens is huurder aansprakelijk voor schade tengevolge van diefstal van één of meerdere van de gehuurde Solex(en). Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten voor herstel alsmede de kosten voor vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan verhuurder vergoeden.

Artikel 15
Ingeval van diefstal is huurder aansprakelijk voor de dan geldende aanschafwaarde van de gestolen Solex(en), daar verhuurder daartegen niet verzekerd is.

Artikel 16
Ingeval van vroegtijdige terugbezorging blijft huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 17
Indien naar het oordeel van verhuurder sprake is van weersomstandigheden waarbij het onverantwoord is om met de Solex(en) te rijden, en in andere gevallen van overmacht, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In dat geval zal verhuurder een eventueel reeds door huurder betaald bedrag restitueren.

Artikel 18
Ingeval van overschrijding van de overeengekomen huurtijd, wordt het meerdere per kwartier naar rato van het geldende huurtarief verrekend.

Artikel 19
Ingeval huurder of één of meerdere personen uit de door hem/haar gereserveerde groep tijdens de huurperiode met de Solex(en) betrokken raakt bij een ongeval, dient huurder dit terstond aan verhuurder te melden op telefoonnummer 06-23797401 of 06-46691483. Ingeval van een ongeval dient huurder te allen tijde de politie in te schakelen.
Artikel 20
Huurder heeft de gelegenheid om tot één week voor aanvang van de reservering het juiste aantal personen aan de verhuurder door te geven.
Indien huurder met minder aantal personen komt dan het door de huurder opgegeven aantal personen, wordt 50% no show in rekening gebracht van de overeengekomen prijs.
Indien de huurder zonder te annuleren noet verschijnt (no show), is huurder de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 21
De verhuurder hanteert een aanbetaling van 50% van het gereserveerde bedrag, deze aanbetaling dient 2 weken voor de reserveringsdatum te zijn voldaan.De betaling zal; geschieden via De Zoete Inval B.V.

 

Comments are closed.